حاضرین در سایت

ما 29 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

توسعه ی فولیکولی در گاو

توسعه ی فولیکولی در گاو

رشد فولیکولی و توسعه ی آن در گاو توسط 2یا3 موج فولیکولی متوالی در هر چرخه ی استروس مشخص می شود. هرموج شامل ، یک گروه از فولیکول و انتخاب 1 فولیکول غالب است. فولیکول غالب همچنان به رشد و بلوغ به مرحله ی پیش تخمک گذاری ادامه میدهد در حالی که بقیه اترزی میشوند.


استخدام امواج فولیکولی


رشد امواج فولیکولار با افزایش گردش FSH آغاز می شود.همه ی فولیکولهای در حال رشد به عنوان یک گروه ، واجد گیرنده های خاصی برای هورمون FSH و وابسته به این گنادوتروفین جهت ادامه رشد خود هستند.در این مرحله فولیکولهای در حال رشد گیرنده ی کافی برای LH جهت پاسخ به هورمون LH ندارند. به همین دلیل این مرحله ی رشد فولیکولی بعضی وقتها وابسته به FSH نامیده میشود.


به دلایلی که هنوز به درستی درک نشده است یک فولیکول غالب در میان تمامی فولیکولها توسط افزایش اندکی در هورمون  FSH انتخاب میشود.به نظر میرسد یکی از خصایص بارز فولیکول غالب ظرفیت بیشتر آن برای تولید استرادیول باشد.


انتخاب فولیکول غالب با کاهش  FSH  همراه است ،  FSH  در سطح پایه ی هورمونی می ماند و فولیکول انتخابی نیاز به گیرنده های  LH  جهت ادامه ی رشد در محیط با  FSh  پایین و  LH بالا دارد. 


به نظر میرسد ، با کاهش حمایت  FSH  فولیکول انتخابی ، فولیکولهای زیر دست خود را موقعی که از کاهش FSH و افزایش  LH  سود میبرد از ادامه ی رشد حیاتی خود باز می دارد.


-فولیکول غالب انتخاب شده و تخمکگذاری

متعاقب انتخاب فولیکول غالب ، رشد ، فعالیت استروژنی و طول عمر آن با الگوی LH کنترل میشود. در پاسخ به حداکثر غلظت استروژن تولید شده توسط فولیکول غالب ، ترشح LH نیز به صورت ناگهانی افزایش میابد که بنامهای افزایش  LH پیش تخمک گذاری یا سرج  LH به عنوان تحریک مستقیم تخمک گذاری نامیده می شود.