حاضرین در سایت

ما 33 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

بلوغ

بلوغ در تليسه ها

 

وقايع فيزولوژيكي كه منجر به بلوغ مي شود

 

وقايع غدد درون ريز و مورفولوژيكي در تليسه هاي نابالغ ، مشابه شروع سيكل فحلي در گاوهاي بالغ بعد از زايمان است

 

• بازخورد منفيِ كاهش استراديول


• بلوغ هيپوتالاموس


• افزايش فركانس پالسهاي هورمون LH


• توسعه و پيشرفت فوليكولهاي تخمدان


• توليد مُكفي استراديول براي القاي رفتارهاي فحلي و افزايش پيش تخمكگذاريِ گنادوتروپين


• همراه شدن بلوغ با اولين رفتارهاي فحلي و توسعه ي جسم زرد در طول دوره ي زندگي حيوان


چه چيز شروع بلوغ در تليسه را تحت تاثير قرار ميدهد


عواملي كه مي تواند انتشار پالس هاي هورمون LH و بلوغ را تحت تاثير قرار دهد عبارت است از


• ژنوتيپ


• سن بلوغ در چه فصلي از سال رخ داده است


• مقدار غذاي دريافتي و رشد


• نشانه هاي اجتماعي


• مصرف هورمونهاي اگزوژن


مقادير استاندارد در تليسه هاي بالغ


تفاوت هاي جزئي در سني كه در آن تليسه ها به سن بلوغ رسند و شروع سيكل فحلي داشته باشند وجود دارد. وزن بدن به عنوان يكي از عواملي است كه به شدت شروع بلوغ را در گاو تحت تاثير قرار ميدهد.


                      سن فیزیولوژیکی دستیابی بلوغ در نژادهای مختلف گاو


 وزن بلوغ به كيلوگرم               سن بلوغ به ماه                                 نژاد

265-289                                                 12-13                                         Holstein Frisian US-type

200-230                                                  8-12                                              HF - Australian type

 160-180                                                 8-10                                                        Jersey

280-300                                                10-11                                                    Brown Swiss

320-355                                                12-13                                                      Charolais

300-310                                                13-14                                                        Angus

300-310                                                14-15                                                      Hereford

320-330                                                11-12                                                    Simmental

330-350                                                17-27                                                     Zebu Type